Vedtægter for Telefonklubben Herning

§1

Foreningens formål er at fremme samarbejdet mellem medarbejderne ved TDC i en kammeratlig og sportslig ånd.
Som medlemmer kan optages medarbejdere ansat ved TDC, samt deres ægtefæller/samlever.
Ligeledes kan tidligere ansatte med min. 3 års ansættelse ved TDC/Jydsk Telefon optages som medlem.


§2

Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år og 1 i lige år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, med en formand, en kasserer og en sekretær.
Desuden vælges 1 suppleant til bestyrelsen, som er på valg hvert år. Uden for bestyrelsen vælges hvert år 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollantsuppleant.
Generalforsamlingen er højeste myndighed.
Gældende er almindeligt stemmeflertal.


§3

Formanden indkalder til bestyrelsesmøder når det skønnes nødvendigt, samt varetager foreningens løbende sager.
Regnskabet føres af kassereren under bestyrelsens tilsyn og ansvar.
Det er kassererens ansvar at der foretages kontingentopkrævning.

§4

Ordinær generalforsamling finder sted i oktober eller november måned med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Formandens beretning
5. Kassereren fremlægger revideret regnskab
6. Fastlæggelse af kontingent
7. Indkomne forslag
8. Valg ifølge vedtægternes §2
9. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel, og er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling finder sted hvis bestyrelsen finder det nødvendigt,eller hvis mindst 10 medlemmer stiller skriftlig forlangende derom, samt meddeler forhandlingsemnet.

§5

Regnskabsåret går fra 1/10 - 30/9 og regnskabet tilstilles bilagskontrollanterne 8 dage før generalforsamlingen.

§6

Disse love kan ikke ændres, med mindre det vedtages på en generalforsamling med 2/3 af de fremmødtes stemmer.

§7

Ved foreningens eventuelle opløsning må dens midler ikke deles mellem medlemmerne, men en ekstraordinær generalforsamling træffer da beslutning om deres anvendelse.
Foreningen kan kun opløses, hvis 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for en opløsning

Til forsiden